Danh sách ứng dụng
K12Connect
Tính năng "Bảng tin" trong một phần mềm quản lý giáo dục hoặc hệ thống e-learning có nhiều mục tiêu quan trọng.
Ứng dụng khác
Phần mềm học bạ điện tử là một ứng dụng cho phép trường học và các tổ chức giáo dục quản lý và theo dõi thông tin về học sinh